PRZEDSZKOLE w WIŚLICY

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym znajduje się 6 oddziałów przedszkolnych:

· Biedronki - 3,4 latki - wychowawca Monika Zadorska

· Motylki - 4 latki - wychowawca Agnieszka Król

· Pszczółki - 5 - latki - wychowawca Jolanta Pustuła

· Mrówki - 5 - latki - wychowawca Lidia Soja

· Pasikoniki - 6 - latki - wychowawca Joanna Szostak

· Zerówka szkolna 0 "A" - 6- latki - wychowawca Martyna Nowocień

                 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniamy dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

 

CELE NASZEGO PRZEDSZKOLA:

· wspomagamy dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtujemy czynności intelektualne potrzebne im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

· budujemy system wartości, w tym wychowujemy dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

· Kształtujemy u dzieci odporność emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;

· rozwijamy umiejętności społeczne dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

· stwarzamy warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

· Troszczymy się o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcamy do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

· Budujemy dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijamy umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

· wprowadzamy dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijamy umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

· kształtujemy u dzieci poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

· Zapewniamy dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego,  wspomagamy rozwój, wychowujemy i kształtujemy dzieci w następujących obszarach:

· Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

· Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku.

· Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.

· Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.

· Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.

· Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.

· Wychowanie przez sztukę- dziecko widzem i aktorem.

· Wychowanie przez sztukę- muzyka i śpiew, pląsy i taniec.

· Wychowanie przez sztukę- różne formy plastyczne.

· Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.

· Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.

· Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.

· Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.

· Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.

· Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

 

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia

dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

· Co najmniej jedną piątą czasu  przeznaczamy na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);

· Co najmniej jedną piątą czasu ( w przypadku młodszych dzieci- jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w na placu zabaw, na boisku, w parku itp. ( organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);

· Najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;

· Pozostały czas- dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

 

 

 

 

Akademia AquafreshPole tekstowe: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wiślicy

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

 

7.00 - 8.00               Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze.

 

8.00 – 8.30               Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Kontakty indywidualne, np. rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

 

8.30 – 8.45             Zabawy integrujące grupę, ćwiczenia poranne.

 

8.45 – 9.00             Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe.

 

9.00 – 9.30             Śniadanie. Eksponowanie pracy dyżurnych. Przyswajanie wiedzy o zdrowym żywieniu.

 

9.30 – 10.00          Czynności samoobsługowe w WC i łazience- zabiegi higieniczno- sanitarne.

 

Realizacja zadań edukacyjnych - zajęcie I:

9.45 – 10.10 (5- latki)

10.00 - 10.15 (3-4- latki)

 

Zabawy ruchowe:

10.10 – 10.20 (5 – latki)

10.15 – 10.30 (3-4 – latki)

 

Realizacja zadań edukacyjnych- zajęcie II:

10.20 – 10.45 (5- latki)

10.30 – 10.45 (3-4 latki)

 

10.45 – 11.45        Czynności samoobsługowe przed wyjściem na zewnątrz (nauka ubierania się, wiązania butów, zapinania guzików, suwaków), zabawy dowolne, spacery, wycieczki- poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego, zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące

 

11.45 – 12.00        Przygotowanie do obiadu. Czynności kulturalno – higieniczne w WC i łazience. Dalszy ciąg prac dyżurnych.

 

12.00 – 12.30        Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami: łyżką i widelcem. Kultura zachowania się przy stole.

 

12.30 – 12.50        Zabiegi higieniczne.

 

12.50 – 13.00        Relaks. Słuchanie bajek, muzyki- wyciszenie.

 

13.00 – 13.30        Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości, praca stymulacyjna. Zajęcia dodatkowe.

 

13.30 – 15.00        Zabawy dowolne, pobyt na świeżym powietrzu.

 

15.00 – 15.25 Zabawy edukacyjne, porządkowanie sali.

Ostatnio dodano informacje w zakładce:

             12 października w przedszkolu i zerówce odbyło się spotkanie z policjantem. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu  i domu. Policjant przypomniał  podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię oraz jak należy zachować się  w kontaktach z obcymi ludźmi i zwierzętami np. psem.  Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek policjanta, zadawały mnóstwo pytań jak również chętnie na nie odpowiadały. Na koniec spotkania było wspólne zdjęcie, które uwieńczyło to niecodzienne spotkanie.

M. Nowocień

,, Kto pracuje w hełmie, pnie się po drabinie, kiedy syczy ogień i gdy woda płynie”

11 października dzieci z grup przedszkolnych i zerówki gościły u siebie strażaka z OSP w Wiślicy p. M. Madeja. Z wielkim zaciekawieniem przedszkolaki słuchały opowiadań o ciężkiej i niebezpiecznej pracy strażaka. Dzieci wiedziały , że poza gaszeniem pożarów strażacy jeżdżą do wypadków drogowych i pomagają poszkodowanym, często narażając swoje życie i zdrowie. Wiedziały też , że strażacy muszą być silni, odważni i wysportowani. Dzieci chętnie zadawały pytania ,a pan Marcin chętnie na nie odpowiadał. Na koniec odbyły się pamiątkowe zdjęcia. Spotkanie na długo pozostanie w pamięci dzieci.